Medezeggenschapsraad


 

De MR houdt zich bezig met advisering en inspraak over allerlei onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, sollicitatieprocedures, e.d.
Populair gezegd heeft de MR een meedenkfunctie. Een beknopte samenvatting van de taken en bevoegdheden van de MR vindt u in de informatiefolder.  De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschapsraden Onderwijs). Zie voor meer info www.infowms.nl

De leden
Bij meer aanmeldingen dan vacatures voor de MR worden er verkiezingen gehouden. Eén van de leden vertegenwoordigt de school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar worden alle gemeenschappelijke beleidszaken binnen de ISOB besproken. Dit jaar zijn 3 ouders lid van de medezeggenschapsraad.
 
Ageeth Postma (Voorzitter)
Moeder van Tijn (groep 5).
 
Als MR-lid zal ik me inzetten om ouders en school dichter bij elkaar te brengen. Om ouders goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk om te weten wat er leeft onder ouders. Spreek me daarom gerust aan als er zaken zijn die volgens u belangrijk zijn om te behandelen binnen de MR.
 
Speerpunten: communicatie, ouderbetrokkenheid,  (verkeers)veiligheid, ontwikkeling van talenten, ICT-geïntegreerd onderwijs & individuele leerbehoeften.
a.postma@stwt.nl 
mr.meander@isobscholen.nl
 
Anoukh Stins

Anoukh Stins, Moeder van Bloem (groep 7) en oud leerling Mees ( 4 mavo)

Sinds begin 2016 zit ik in de MR waar ik samen met de ander MR leden meedenk over allerlei zaken die van belang zijn voor goed en passend onderwijs voor onze kinderen. Als er onderwerpen zijn waarvan je denkt dat die in de MR besproken moeten worden. Stuur me een mail of spreek mij of een van de andere MR leden aan.

 

Speerpunten; communicatie, betrokkenheid, school moet een veilige plek voor kinderen zijn, ruimte voor ontwikkeling, samenwerking

Anoukh.stins@kpnmail.nl
mr.meander@isobscholen.nl

 
 
 

Amber Klaase
Moeder van Suus (groep 6) en Hanah (groep 4)      
Meer info + foto volgt


 De leden van de personeelsgeleding zijn:


Jaarverslag
De werkzaamheden van de MR voor het afgelopen schooljaar zijn verantwoord in een jaarverslag. Dit jaarverslag staat ook op deze website en is op te vragen bij de directie.